Kosovo

Kosovo
  • Country Kosovo
  • Avg. age
  • Avg. height (cm)
  • Avg. weight (kg)
  • Foreign Players %
  • Manager Fazlija, Aferdita (KOS)