SaiPa Karadj

SaiPa Karadj
  • Country Iran
  • Avg. age
  • Avg. height (cm)
  • Avg. weight (kg)
  • Foreign Players %
  • Manager Sadeghi, Ebrahim (IRN)
  • Venue Shahid Dastgerdi Stadium
  • Venue capacity 8250